NFARES Sunday Night Net Activity for 2014

Week # ⇒ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Callsign Name # 15 15 12 17 15 16 14 16 12 16 10 15 18 16 13 18 17 14 15 18 12 15 19 16 16 20 15 16 20 19 19 12 22 18 7 21 14 20 21 18 23 14 13 27 13 23 18 18 17 17 16 11
 AC4PA Pavel 16                                                                        
 AD4MC Mike 40   A A A N A A A A N A   N   N A     A         A     N N A N  
 AK4EX Stuart 39 N A N       A N   N   A   N              
 AK4NA Garry 31 A A N A A A N               A A   N     N         N       A       N A  
 AK4TL Clyde 21                                                              
 K1OGR Jason 1                                                                                                      
 K4AWF Tony 26                                                    
 K4DMN Darren 2                                                                                                    
 K4LJG Mike 52 N N N A A A N N A A N N A A A N A N A
 K4RA Tim 7                                                                                          
 K4RGK Daryl 14                                                                            
 K4SQC John 4                                                                                                
 K4UPI Lori 9                                                                                      
 K4WSW Bill 1                                                                                                      
 K4YJI Bill 1                                                                                                      
 KB4KBS Scott 1                                                                                                      
 KC2OBZ Dominic 1                                                                                                      
 KD8WCZ Matt 1                                                                                                      
 KD9RU Dave 2                                                                                                    
 KE4EM Bob 3                                                                                                  
 KE4PLW Evelyn 1                                                                                                      
 KE4QCM Tom 2                                                                                                    
 KE4UXW Tom 1                                                                                                      
 KF4UPO Michael 9                                                                                      
 KG5WU Wayne 33 N         N   N A       N     N                  
 KI4DSO George 10                                                                                    
 KJ4CMY David 1                                                                                                      
 KJ4CQJ Elliott 11                                                                                  
 KJ4HNM Paul 1                                                                                                      
Week # ⇒ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 KJ4ZCZ Jim 1                                                                                                      
 KK4EQB Archie 2                                                                                                    
 KK4FOF Mark 1                                                                                                      
 KK4GYS Mike 1                                                                                                      
 KK4HUC Mary 1                                                                                                      
 KK4IZN James 9                                                                                      
 KK4JYO Fred 42   N     N A N     A A A   N   N      
 KK4KKF Stu 32   N N   N N A                   N               N    
 KK4ODA Marcus 1                                                                                                      
 KK4OSG Ryan 2                                                                                                    
 KK4PCR Grant 34     N   A   A   A N     A   N   N   N   N   A       N   A     A N
 KK4QBR Bobby 2                                                                                                    
 KK4RGK K4RGK 5                                                                                              
 KK4TSJ Charles 8                                                                                        
 KK4TZK Debbie 1                                                                                                      
 KK4UBQ Catherine 4                                                                                                
 KK4USI Gerry 43                  
 KK4VHZ K4RA 32                                        
 KK4WNY Sam 1                                                                                                      
 KK4WPH Jack 1                                                                                                      
 KK4YDQ Mike 16                                                                        
 KM4AIS Arthur 1                                                                                                      
 KM4AUP Ana Maria 8                                                                                        
 KM4AUS Charles 3                                                                                                  
 KM4DBI KM4RBS 2                                                                                                    
 KM4EQA Richard 11                                                                                  
 KM4EQS Bill 5                                                                                              
 KM4RBS Ron 5                                                                                              
 KR4MM Bryan 1                                                                                                      
Week # ⇒ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 KR4TG Mike 1                                                                                                      
 KT4LS Lee 11                                                                                  
 N1DQC Stew 5                                                                                              
 N2EYI Brian 1                                                                                                      
 N4AAG Rick 2                                                                                                    
 N4BFR Jim 1                                                                                                      
 N4BTA Bret 7                                                                                          
 N4EDU Eduardo 3                                                                                                  
 N4EWT Newt 1                                                                                                      
 N4IRR Mike 1                                                                                                      
 N4MSS Mike 9                                                                                      
 N4OKN Will 7                                                                                          
 N4SBD Scott 6                                                                                            
 N4SEC Jim 40               A          
 N4TOL John 2                                                                                                    
 NX4TB Toney 1                                                                                                      
 W2ASL Bill 27     N                                              
 W4IEN Robin 1                                                                                                      
 W4IGE Hal 1                                                                                                      
 W4KSO Mike 2                                                                                                    
 W4OO Bill 1                                                                                                      
 W4QO Jim 20                                                                
 W4UOC Tom 39                     A      
 W5JR Mike 1                                                                                                      
 WA6NGC Mark 1                                                                                                      
 WB6LPY Ken 23                                                          
 WK4U Tim 8                                                                                        
 WO4MW Mark 11                                                                                  
 WW4MO Marty 2                                                                                                    
 WW4WX Juan 1                                                                                                      
Week # ⇒ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Legend for Name: NFARES NFARL New Call Non-member
Legend for Check-ins (#): below 10 10 up to 20 20 up to 30 30 up to 40 40 and up
Legend for Grid: =check-in N=Net Control A=Alt. NCS Note: Hover mouse on week number to see date.